Semināru privātuma politika

.

Semināru privātuma politika

Informācija pēdējo reizi atjaunota 2024. gada 1. februārī.

Informācija par personas datu apstrādi

Informācija par personas datu apstrādi semināru un informatīvo pasākumu organizēšanas nolūkā

Ar šo tiek sniegta informācija par personas datu apstrādi, kura tiek veikta, KPMG Baltics SIA  un KPMG Law ZAB SIA organizējot un nodrošinot seminārus un citus informatīvos pasākumus, tai skaitā konferences, mācības.

Informācija par pārzini un apstrādi

Nodrošinot reģistrēšanos semināram/ informatīvajam pasākumam (turpmāk - seminārs) un semināra norisi, tiks veikta personas datu apstrāde  - KPMG Baltics SIA (e-pasta adrese: datu_iesniegumi@kpmg.lv, adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija) un KPMG Law ZAB SIA (e-pasts: datu_iesniegumi@kpmglaw.lv, adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija) (turpmāk kopā – KPMG) katrs kā atsevišķs pārzinis veiks personas datu apstrādi turpmāk norādītajā apjomā un veidā.

Personas datu ieguves avots

KPMG personas datus iegūst no paša datu subjekta, kad, piemēram, datu subjekts piesakās semināram, aizpildot pieteikuma anketu vai komunicējot ar KPMG. Papildus, personas dati tiek iegūti no datu subjekta gadījumā, ja datu subjekta vārdā reģistrāciju uz semināru veic cita persona, kura ir atbildīga par datu subjekta tiesību ievērošanu un nodrošināšanu.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, apstrādes juridiskais pamats un ilgums

Apstrādes apjoms un nolūks

Apstrādes juridiskais pamats

Apstrādes ilgums

PIENĀKUMS SNIEGT

Semināra dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese, informācija par semināru/-iem, kuru dalībnieks apmeklēs - Jums ir pienākums sniegt šos personas datus. Šī informācija ir nepieciešama KPMG, lai nodrošinātu semināra dalībniekam iespēju piedalīties seminārā, tai skaitā, lai, izmantojot dalībnieka e-pasta adresi, sazinātos ar semināra dalībnieku par semināra norisi, nosūtītu rēķinu, apliecinājumu par semināra apmeklējumu un semināra novērtējuma anketu. Kā arī šo personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai KPMG varētu apliecināt semināra kā pakalpojuma sniegšanu. Semināru nebūs iespēja apmeklēt, ja reģistrācijas brīdī KPMG netiks sniegta šī informācija. Ja semināru apmeklēs vairāk kā viens dalībnieks, tad par katru dalībnieku ir jāsniedz iepriekš norādītā informācija.

TIESĪBAS SNIEGT

Informācija par semināra apmeklētāja amatu/pozīciju uzņēmumā - Jums ir tiesības sniegt šos personas datus, lai KPMG būtu iespēja semināra materiālu piemērot semināra dalībnieka profesionālajai darbības nozarei, seminārā iekļaujot specifiskus konkrētajām nozarēm aktuālus piemērus. Šīs informācijas sniegšana nav obligāta un tās nesniegšana neliegs iespēju personai apmeklēt semināru.

Šo apstrādes darbību juridiskais pamats ir KPMG leģitīmās intereses nodrošināt efektīvu semināra norisi un saglabāt apliecinājumu par semināru kā pakalpojumu sniegšanu un personas dalību seminārā.

6 mēneši pēc semināra norises vai līdz apstrādes nolūka sasniegšanai (notikums, kurš iestājas ātrāk)

PIENĀKUMS SNIEGT

Maksātāja personas dati vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, ja KPMG izrakstītā rēķina par semināra apmeklējumu adresāts ir fiziska persona. Šie personas dati obligāti ir jānorāda, lai KPMG būtu iespēja izrakstīt likuma prasībām atbilstošu rēķinu kā attaisnojuma dokumentu, pamatojoties uz kuru KPMG par pakalpojuma sniegšanu veic ierakstus grāmatvedības reģistros. Jums ir jānorāda arī e-pasta adrese, uz kuru KPMG nosūtīs rēķinu, un ir tiesīgs komunicēt saistībā ar rēķina apmaksu. Semināru nebūs iespēja apmeklēt, ja KPMG netiks sniegta šī rēķina izrakstīšanai nepieciešamā informācija.

Nepieciešamība pildīt uz KPMG attiecināmu likumā “Par grāmatvedību” un Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktu pienākumu, nodrošinot grāmatvedības prasību izpildi un attaisnojuma dokumentu atbilstību. Pamats ir arī KPMG leģitīmās intereses kontrolēt un saņemt rēķina apmaksu.

6 gadi pēc semināra norises

TIESĪBAS SNIEGT

Semināra translācija un ieraksts - lektora un dalībnieka (apmeklētāja) foto un video attēls un skaņa (personu audiovizuālo datu apstrāde), faktiski pieslēgušos dalībnieku vārdi un uzvārdi vai cita to norādītā informācija.

Semināra dalībnieks jebkurā semināra brīdī var izslēgt kameru vai mikrofonu lietojumprogrammā, kas tiek izmantota semināra norisei (piemēram, Microsoft Teams). 

Lai piedalītos tiešsaistes seminārā vai iekļūtu tiešsaistes semināra telpā, semināra dalībniekam var tikt lūgts ievadīt vārdu. Šim vārdam nav jābūt semināra dalībnieka “īstajam” vārdam, bet tas var būt arī segvārds.

KPMG leģitīmās intereses nodrošināt semināra pieejamību dalībniekiem, kuri pieteikušies semināram. KPMG nodrošina iespēju semināra dalībniekiem noklausīties semināru gan tiešsaistē (semināra norises dienā), gan semināra dalībniekam vēlamā laikā.

3 mēneši, ja vien semināra piedāvājumā nav norādīts īsāks termiņš, kādā KPMG ir apņēmies nodrošināt semināra dalībniekiem iespēju noklausīties  semināru (tiešsaistē vai semināra dalībniekam vēlamā laikā).

TIESĪBAS SNIEGT

Savu e-pasta adresi KPMG jaunumu saņemšanai – ja vēlaties uz savu e-pasta adresi saņemt informāciju no KPMG, tai skaitā par citiem KPMG organizētajiem semināriem, KPMG pakalpojumiem un aktualitātēm KPMG darbības nozarē, lūdzu norādiet savu e-pasta adresi. Šādā veidā Jūs dosiet piekrišanu tam, ka uz šo e-pasta adresi tiks nosūtīta anketa, lai piektos uz KPMG jaunumiem. Šīs informācijas un piekrišanas sniegšana nav obligāta un tās nesniegšana neliegs iespēju personai apmeklēt semināru.

Šajā sadaļā Jūs esat tiesīgs norādīt tikai savu e-pasta adresi.

Jūsu piekrišana, kuru Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt, sūtot e-pastu uz adresi uz datu_iesniegumi@kpmg.lv 

vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv, kā arī piekrišanas atsaukšanas iespējas Jums tiks nodrošinātas katrā KPMG jaunumu e-pasta sūtījumā.

Līdz piekrišanas atsaukšanai vai līdz apstrādes nolūka sasniegšanai (notikums, kurš iestājas ātrāk)

Semināra dalībnieka vārds, uzvārds, amats/pozīcija uzņēmumā, informācija par apmeklēto semināru. Ja rēķins par semināra apmeklējumu tiks izrakstīts juridiskai personai, tad KPMG attiecībā pret šo juridisko personu var saglabāt informāciju par  fiziskās personas (vārds, uzvārds, amats/pozīcija uzņēmumā, ja šī informācija tiks sniegta) apmeklēto semināru šīs juridiskās personas profila veidošanas nolūkā, lai KPMG veidotu uz klienta interesēm orientētas attiecības ar šo juridisko personu un tai varētu piedāvāt pēc iespējas noderīgākus KPMG pakalpojumus.

KPMG leģitīmās intereses nodrošināt efektīvu komercdarbību, efektīvu saziņu ar saviem klientiem, iespējamajiem klientiem, sniedzot šīm personām un to interesēm pēc iespējas piemērotāku informāciju.

Ja semināra dalībnieks nevēlas, lai viņa personas dati tiek izmantots šim nolūkam, semināra dalībniekam ir tiesības pret to iebilst, savus iebildumus sūtot uz adresi datu_iesniegumi@kpmg.lv vai 

datu_iesniegumi@kpmglaw.lv

5 gadi pēc semināra norises vai līdz apstrādes nolūka sasniegšanai (notikums, kurš iestājas ātrāk)

Semināra apmeklētāja fotoattēls – Semināru laikā KPMG var fotografēt semināra norisi, tai skaitā semināru apmeklētājus, un šīs fotogrāfijas kopā ar informāciju par konkrēto semināru publicēt savā interneta vietnē www.kpmg.lv un 

www.kpmglaw.lv, kā arī savos sociālo tīklu, tai skaitā Facebook, Twitter, Instagram, profilos, lai sniegtu informāciju par KPMG un tā pakalpojumiem.

KPMG leģitīmās intereses nodrošināt efektīvu darbību, sava tēla un darbības popularizēšanu. Ja semināra dalībnieks nevēlas, lai viņa fotoattēls un informācija par dalību seminārā tiek izmantota šim nolūkam, semināra dalībniekam ir tiesības pret to iebilst, savus iebildumus sūtot uz adresi datu_iesniegumi@kpmg.lv vai 

datu_iesniegumi@kpmglaw.lv.

Līdz semināra dalībnieks lūdz pārtraukt personas datu publiskošanu vai līdz apstrādes nolūka sasniegšanai (notikums, kurš iestājas ātrāk)

Ja, reģistrējoties semināram, Jūs sniedzat KPMG citas fiziskas personas personas datus (piemēram, reģistrējat savu kolēģi dalībai seminārā), tad Jūs kā pārzinis esat atbildīgs par šīs datu nodošanas KPMG likumību, tai skaitā Jums ir aizliegs sniegt KPMG personas datus, ja šai apstrādei nepastāv juridisks pamats (piemēram, Jūsu kolēģis nav devis Jums piekrišanu šai reģistrācijai). Kā arī Jums ir jāsniedz tām fiziskajām personām, kuru personas datus Jūs sniedzat KPMG, šajā dokumentā ietvertā informācija.

Iesniedzot personas datus KPMG un ierodoties uz semināru, persona apliecina, ka ir iepazinusies ar šajā dokumentā ietverto informāciju un tā viņai ir saprotama.

Personas datu saņēmēji

Personas dati, kuri tiek norādīti, reģistrējoties semināram, var tikt nodoti citām personām kā KPMG apstrādātājiem, kuri personas datu apstrādi veic KPMG uzdevumā un vārdā. Likumā noteiktos gadījumos personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm kā pārziņiem. Ja netiek veikta rēķina apmaksa rēķinā norādītajā termiņā, tad personas dati var tikt nodoti parādu piedziņas veikšanai parādu piedziņas uzņēmumiem vai citiem pārziņiem (piemēram, tiesai, tiesu izpildītājiem) rēķina apmaksas nodrošināšanai. Šāda personas datu apstrāde notiek, izmantojot KPMG likumā noteiktās tiesības.

Personas tiesības

Fiziskai personai, kuras personas datus apstrādā KPMG, ir tiesības pieprasīt KPMG piekļuvi tās personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, piemēram, iebilst gadījumā, ja persona uzskata, ka KPMG uz leģitīmo interešu pamata veiktā apstrāde ir nesamērīga. Cita informācija par fiziskās personas tiesībām un KPMG veikto personas datu apstrādi ir pieejama KPMG Baltics SIA vispārīgajā privātuma atrunā (pieejams: https://home.kpmg/lv/lv/home/misc/privacy.html) vai KPMG Law ZAB SIA vispārīgajā privātuma atrunā (pieejams: http://kpmglaw.lv/privacy_lv).

Papildu informāciju, jautājumus, iebildumus, pieprasījums vai komentārus ir iespēja iesniegt, sazinoties ar mums pa e-pastu datu_iesniegumi@kpmg.lv (KPMG Baltics SIA) vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv (KPMG Law ZAB SIA).