Jaunas atbilstības prasības patērētāju kredīta devējiem un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem

2019. gadā stājas spēkā jaunas prasības patērētāju kredīta devējiem un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem noziedzīgu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas jomā un ierobežojumu ievērošanas jomā. Termiņš NILLTFNL* prasību ieviešanai ir 2019. gada 1. februāris, savukārt Sankciju likumā** noteikto prasību ieviešanas termiņš ir līdz 2019. gada 1. maijam.

KPMG ir izstrādājis īpašus produktus, kas īsajā pārejas periodā komersantiem ļautu efektīvi ieviest noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un ierobežojumu risku novērtēšanas un uzraudzības sistēmas. 

Galvenās darbības jauno prasību ieviešanā:

1) Atbildīgo darbinieku iecelšana

- Ieceļ vienu vai vairākus darbiniekus, kas ir tiesīgi pieņemt lēmumus un ir tieši atbildīgi par likumu ievērošanu un informācijas apmaiņu ar uzraudzības un kontroles institūciju

- Definē attiecīgus amata pienākumus un tiesības, kas noteiktas par saistošām darbiniekiem

- Papildus atbildīgajam (-iem) darbiniekam (-iem) nosaka atbildīgo valdes locekli

2) Risku novērtējums

- Pēc tam, kad ir izvirzīti par NILLTFNL jomu atbildīgie darbinieki, risku novērtējums ir nākamais būtiskais solis 
- Atbilstoši savam darbības veidam, ir jāveic un jādokumentē NILLTFNL un sankciju risku novērtējums ar mērķi identificēt, novērtēt, izprast un pārvaldīt savai darbībai un klientiem piemītošos NILLTFNL riskus
- Veicot risku novērtējumu, būtu jāņem vērā vismaz šādi faktori: ar klienta identificēšanu saistītie riski, valsts un ģeogrāfiskais risks, pakalpojumi, pakalpojumu piegādes kanāli
- Atbilstoši savam darbības veidam ir jāveic un jādokumentē arī starptautisko un nacionālo sankciju riska novērtējums, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo starptautisko un nacionālo sankciju riskus (prasība stājas spēkā 2019. gada 1. maijā).

3) Iekšējās kontroles sistēma

- Balstoties uz risku novērtējumu, ir nepieciešams izveidot NILLTFNL iekšējo kontroles sistēmu, kas aptver šādas jomas:

 • Klientu NILLTFNL risku identificēšana un novērtēšana;
 • Klienta izpēte;
 • Darījumu uzraudzība;
 • Klientu bāzes pārbaude pret piemērojamiem sankciju sarakstiem;
 • Neparastu darījumu identificēšana;
 • Ziņošanas – gan iekšēji, gan Kontroles Dienestam;
 • Informācijas glabāšana;
 • Pienākumu un atbildības sadalījums;
 • Regulāra iekšējās kontroles sistēmas atjaunošana.

4) Darbinieku apmācība

- Tāpat nepieciešams nodrošināt regulāru darbinieku apmācību NILLTFNL un sankciju jomā:

 • Atbildīgo darbinieku apmācību attiecībā uz normatīvo aktu prasībām;  
 • Pārējo darbinieku regulāras apmācības ar mērķi pilnveidot viņu prasmi identificēt neparasta darījuma pazīmes un aizdomīgus darījumus, kā arī, lai pēc iespējas novērstu komersantu iesaistīšanu sankciju prasību pārkāpšanā vai apiešanā vai izvairīšanos no to izpildes.

Saskaņā ar "Noteikumiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām patērētāja kreditēšanas un parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem" (turpmāk – Noteikumi), kas izdoti pamatojoties uz NILLTFNL, patērētāju kredīta devējiem un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāievieš efektīva noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi. Tādējādi Latvija sekmēs Moneyval novērtējumā  konstatēto problēmu risināšanu un identificēto pasākumu īstenošanu. Noteikumi ir spēkā no 2019.gada 1.janvāra un to ievērošanas uzraudzību veiks Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC).

Noteikumi paredz, ka patērētāju kreditētāji un parādu atguvēji līdz 2019.gada 1.februārim izstrādā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novērtēšanas iekšējās politikas un procedūras, kas iesniedzamas apstiprināšanai PTAC.

Līdzās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas prasībām komersantiem jāievieš uzraudzības un riska novērtēšanas sistēma ierobežojumu (sankciju) ievērošanai, kas noteiktas saskaņā ar Sankciju likumu. Šī likuma prasību ieviešanai arī ir dots pārejas periods – līdz 2019.gada 1.maijam. Sankciju likuma prasības paredz, ka patērētāju kreditētāji un parādu piedzinēji atbilstoši savam darbības veidam veic un dokumentē sankciju riska novērtējumu, lai noskaidrotu, novērtētu, izprastu un pārvaldītu savai darbībai vai klientiem piemītošo sankciju riskus. Sankcijas jeb ierobežojumus nosaka Apvienoto Nāciju Organizācija vai Eiropas Savienība, vai Latvija pati. Ierobežojumi var būt dažāda veida, piemēram, finanšu ierobežojumi (aizliegums veikt maksājumus, civiltiesiskie ierobežojumi u.c. 

Prasības par sankciju riska novērtējumu un iekšējās kontroles sistēmu izveidošanu attiecas ne tikai uz patērētāju kreditētājiem un parādu piedzinējiem, bet gan uz jebkuru komersantu, kura darbību uzrauga FKTK, Valsts ieņēmumu dienests vai PTAC. 

KPMG ir uzkrājis ievērojamu pieredzi, sniedzot palīdzību finanšu sektora dalībniekiem, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un ierobežojumu risku novērtēšanas un uzraudzības sistēmas ieviešanas jomā. Šo pieredzi mēs vēlamies piedāvāt arī patērētāju kreditētājiem un parādu atgūšanas komersantiem.

Nolūkā ieviest iepriekš minēto normatīvo aktu prasības, KPMG ir izstrādājis īpašus produktus, kas īsā laika periodā komersantiem ļautu efektīvi ieviest noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju risku novērtēšanas un pārvaldības sistēmas, t.sk. bet ne tikai veicot šādus pasākumus - sankciju riska novērtējums, sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmu, politiku un procedūru izstrāde, nodrošinot atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību, lai pēc iespējas novērstu komersantu iesaistīšanu sankciju prasību pārkāpšanā vai apiešanā vai izvairīšanos no to izpildes.

*Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums, spēkā no 13.08.2008.

**Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums spēkā no 01.03.2016.

Una Petrauska

Zvērinātu advokātu biroja vadošā partnere, Zvērināta advokāte

Lasīt vairāk