DVI sāks sodīt

Datu valsts inspekcija (DVI) pauž gatavību uzsākt aktīvāku komersantu sodīšanu par neatbilstošu datu aizsardzību publikācijā  “Par datu aizsardzības regulas neievērošanu Latvijā uzsāktas vairāk nekā 30 pārkāpumu lietas”

Datu valsts inspekcija norāda, ka lielākā daļa saņemto sūdzību par nelikumīgu datu apstrādi ir pamatotas un brīdina, ka lielākais risks saņemt sodu ir komersantiem, kuri uzskata, ka Vispārīgā datu aizsardzības regula uz tiem neattiecas, vai kuri regulas prasību ieviešanu ir uzticējuši darbiniekiem, kuriem nav pietiekamas zināšanas datu aizsardzības jomā.

Citu Eiropas valstu uzraudzības iestādes ir jau piemērojušas pirmos samērā ievērojamos sodus par regulas pārkāpumiem. Piemēram, Portugālē ārstniecības iestādei par  neatbilstošu pieejas tiesību sistēmai vadību piemērots 400 000 EUR sods, savukārt Francijas uzraudzības iestāde uzņēmumam Google piemērojusi 50 milj. EUR sodu par neatbilstošu personu informēšanu par to datu apstrādi. 

Līdz ar to šis ir pamudinājums arī Latvijas komersantiem rīkoties, uzlabojot to darbības atbilstību regulas prasībām. Nav arī par vēlu tikai tagad uzsākt gatavošanos, jo daudzu neatbilstību novēršanai ir nepieciešamas nevis finansiāli lielas izmaksas, uzlabojot sistēmas, bet gan atsevišķu organizatorisku pasākumu īstenošana. Izšķiroši, protams, šajā gadījumā ir tas, lai šos pasākumus ievieš zinoši darbinieki vai ārējie eksperti.

Attiecībā uz pārbaudes lietām, mūsuprāt, svarīga ir parbaudāmā un pārbaudītāju komunikācija – lai abas puses runā “vienā valodā”, lai tiek izprasts jautājumu loks un spēja sniegt pamatotas atbildes. Pārbaudes ietvaros būtiski ir izprast uzraudzības iestādes dotos norādījumus un procesu, kura ietvaros tā rīkojās, lai nezaudētu iespēju izmantot arī savas kā procesā iesaistītā subjekta tiesības. Neatbilstību konstatēšana no DVI puses ir tikai viena daļa no procesa, pārkāpuma smaguma novērtēšana un soda samērīgums ir nākamais posms, kam attiecīgi seko –trūkumu novērtēšanas, cietušo kompensēšanas un sodīšanas sadaļas, kā arī iebildumu celšana, ja pārbaudāmais nepiekrīt DVI lēmumam. Lēmums ir pārsūdzams administratīvā procesa kārtībā, kur būtiski ir ievērot apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņus, lai nezaudētu iespēju cīnīties par soda atcelšanu vai samazināšanu.

Sanita Pētersone

Vecākā juriste, sertificēta datu aizsardzības speciāliste

Lasīt vairāk